a) Veri Sorumlusu

SMOD BİLİŞİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) İşlenen Kişisel Veriler 

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Web Site Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:  

Kimlik Bilgileri:Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, medeni hali, TC kimlik numarası, kimlik belgesi, sürücü belgesi, imza.  
İletişim Bilgileri:İkametgâh adresi, ev telefonu, cep telefonu, e-posta adresi.  
Eğitim Bilgileri:Öğrenim belgesi, yabancı dil bilgisi, iş deneyimi.
Finansal Bilgiler:Banka hesap numarası (IBAN).
Aile Bireyleri ve Yakınlara İlişkin Bilgiler:Asgari geçim indirimi kapsamında eşin adı-soyadı, iş durumu, geliri; bakmakla yükümlü olduğu kişilerin adı-soyadı, TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, anne ve baba adı.
Özel Nitelikli Kişisel Veri:Fotoğraf, kan grubu, sağlık durumu bilgisi, din bilgisi, görüntü kayıtları.

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Kişisel verileriniz, 

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, 
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Teklif alma uygunluğunu artırmak ve teklif hazırlama sürecinin yürütülmesi için sizinle iletişime geçilmesi, 
 • Satış sonrası servis ve/veya bakım-destek hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimize dair kalite takibinin sağlanması ve tedarik edilen ürünlerin takibi, 
 • Şirketimizden bilgi, belge, teklif, teknik destek ve/veya uygulama desteği, servis ve/veya bakım destek hizmeti talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,
 • Şirket’in satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, 
 • İş başvurusu yapmanız halinde değerlendirme yapılması, 
 • Çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizi ziyaret ettiğinizde güvenliğin sağlanması, kimliğinizin tespit edilmesi ve kablosuz ağa bağlantınızın sağlanması

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

d)         İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) ve 8 (2) (b) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir. 

e) Yurt dışına Aktarım          

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz, 

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, 
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Teklif alma uygunluğunu artırmak ve teklif hazırlama sürecinin yürütülmesi için sizinle iletişime geçilmesi,
 • Ürün veya hizmet satın almanız halinde bu satış veya hizmet sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet süreçleri ile Şirket’in satış ve pazarlama politikalarının veri tabanları yurt dışında olan çevrimiçi yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi

amaçlarıyla, KVKK’nın 9 (2) maddesindeki yurt dışına aktarım şartları doğrultusunda, ilgili kişinin açık rızası temin edilmeksizin, 

 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya
 • Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülke ve/veya ülkeler (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemler alınarak gerçekleştirilecektir.

f) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir: 

 • İnternet sitesi üzerinden form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
 • Çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen telefon görüşmelerinde ses kaydı alınması.
 • Müşteri ziyaretleri, seminer veya etkinlikler sırasında kartvizit paylaşımı yapılması.
 • Ticari faaliyet amacıyla sizlerle iletişime geçmemizi öneren müşteri ve/veya potansiyel müşteri veya üçüncü kişilerce kişisel verilerinizin tarafımıza iletilmesi.
 • Şirketimiz ile aranızda bir sözleşme ilişkisinin kurulması ve ifası.
 • Şirketimizi ziyaret etmeniz.

g) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarakhaklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İletişim Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, 

 • “19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Kozyatağı İş Merkezi No: 94 Kat: 5 Kadıköy/İSTANBUL” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@smod.com.tr  adresine elektronik posta göndererek 

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.